Privacy Policy

Cattach Jr. VOF verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij

Cattach Jr. VOF

Natacha Van de Peer

Botermelkdijk 394 | 2900 Schoten

info@cattach.be

 

Verwerkingsdoeleinden

Cattach Jr. VOF verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en reclame).

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de desbetreffende nieuwsbrieven uit te kunnen sturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om nieuwsbrieven te sturen of een voorstel / dienst te kunnen aanbieden.

Cattach Jr. VOF verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor kregen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

 • (a) toestemming,
 • (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
 • (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
 • (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Derden

Informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij daar wordt om gevraagd en je daar uitdrukkelijk (via actieve opt-in) toestemming voor gaf. In enkele gevallen kan de informatie intern ook gedeeld worden. Eventuele medewerkers van Cattach Jr. VOF zijn verplicht om de vertrouwelijk om te gaan met je gegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De gegevens van de inschrijving op de nieuwsbrief worden bewaard tot je Cattach Jr. VOF verzoekt deze te verwijderen of tot Cattach Jr. ermee ophoudt te bestaan.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het bovenstaande e-mailadres;

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 


 

Cattach Jr. VOF  processes personal information in compliance with this privacy statement. For further information, questions or comments on our privacy policy, please contact:

Cattach Jr. VOF

Natacha Van de Peer

Botermelkdijk 394 | 2900 Schoten

info@cattach.be

 

Purposes of the processing

Cattach Jr. VOF  collects and processes customers’ personal data for customer and order management (customer administration, order/delivery follow-up, invoicing, solvency follow-up and the sending of marketing and advertising).

Legal foundation for the processing

Personal data is processed based on Article 6.1.

 • (a) consent,
 • (b) required for the implementation of an agreement
 • (c) required to satisfy a legal obligation
 • (f) required for the protection of our legitimate interest in entrepreneurship

of the General Data Protection Act.

Insofar as the processing of personal data takes place based on Article 6.1. a) (consent), customers always have the right to withdraw the given consent.

Transfer to third parties

The customers’ personal data wont’ be shared with other companies, unless requested and you expressly (via active opt-in) gave permission for this. In some cases, the information can also be shared internally. Any employees of Cattach Jr. VOF are obliged to treat your data confidentially.

Cattach Jr. VOF guarantees that these recipients will take the necessary technical and organisational measures for the protection of personal data.

Retention period

Personal data processed for customer management will be stored for the time necessary to satisfy legal requirements (in terms of bookkeeping, among others).

The details of the subscription to the newsletter will be saved until you requests it to be removed or Cattach Jr. it ceases to exist.

Right to inspection, improvement, deletion, limitation, objection and transferability of personal data

The customer has at all times the right to inspect their personal data and can have it improved/improve it should it be incorrect or incomplete, have it removed, limit its processing an object to the processing of their personal data based on Article 6.1 (f), including profiling based on said provisions.

Furthermore, the customer is entitled to obtain a copy (in a structured, standard and mechanically readable form) of their personal data and to have said personal data forwarded to another company.

In order to exercise the aforementioned rights, the customer is requested to:

 • Adjust the settings of their customer account; and/or
 • Send an e-mail to the address mentioned above.

Complaint

The customer has the right to file a complaint with the Belgian Privacy Protection Commission (35 Rue de la Presse, 1000 Brussels – commission@privacycommission.be).